Hurra por Japón: Cien batallas, cien victorias. (Un movimiento divertido: personas camino de romperse los huesos). Nihon banzai hyakusen hyashusho̅. Yukaina undō-kotsu-gawa dōjin.

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

1895

Editor: Daikokuya Heikichi

 Miniaturas